Propostes a partir del qüestionari de clima de centre  per a famílies, alumnat i docents.


BREUS CONCLUSIONS DELS RESULTATS GLOBALS DE L'ENQUESTA DE CLIMA ESCOLAR*

* Es mostren els ítems que fan referència a aspectes que es poden treballar directament des del programa d'educació de la dimensió interior.


  1. Tracta dels adults treballadors amb els alumnes. Molt ben valorat i, en especial, les famílies. Denota confiança.

  2. Els alumnes se senten a gust a l'escola. Majoritàriament les famílies creuen que sí, els mateixos alumnes també però amb no tanta intensitat i són els docents els qui més creuen que no, tot i que amb moderació.

  3. Ambient de convivència. S'hauria de veure la diferència entre primària i secundària. Els alumnes més moderats, els docents més crítics. No és desastrós.

  4. A la classe hi ha ordre. Els alumnes més que els docents, consideren que no n'hi ha. S'ha de treballar l'ordre.

  5. Es comença a treballar de seguida quan ho diu el mestre. No. Més baix en els alumnes que en els docents. Els alumnes són conscients d'això.

  6. Tranquil·litat a les aules. No n'hi ha. Més negatius els alumnes que els docents. És un dels ítems amb una de les puntuacions més baixes per part dels alumnes.

  7. Estímul a preguntar-se coses sobre el que es treballa. No. Molta dispersió de respostes. Moderadament negatiu per ambdues parts.

  8. Moments de pausa, reflexió, silenci. La puntuació més baixa de tot el test per als alumnes; baixa també dels docents.

  9. El professorat mira com està l'agitació a l'inici i actua en conseqüència. Puntuació moderadament correcta dels docents, que són els únics que contesten aquest ítem.

EL BUIDAT DE L'ENQUESTA PER A LES RESPOSTES DE L'ALUMNAT: